استانداردهای کولر گازی

استانداردهای کولر گازی

استانداردهای کالا :

کولر گازی باید دارای استانداردهای خاصی باشد که در زیر به چند نمونه مهم می پردازیم:

EN 60335 -1: Safety of household and similar electrical appliances

ایمنی وسائل منزل و لوازم خانگی برقی –الزامات کلی

EN60335 – 2-40: particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

ایمنی وسائل برقی منزل خانگی برقی-الزامات ویژه برای وسایل برقی شامل هیت پمپ (گرمایش از طریق سیکل معکوس گاز ) ، تهویه مطبوع و رطوبت گیرها.

EN 60335-2-24: particular requirements for refrigerating appliances

ایمنی وسائل منزل برقی و لوازم خانگی برقی – الزامات ویژه لوازم خانگی سرمایشی

EN 60555-2: Disturbances in supply systems caused by

EN 60555-3: household appliances and similar electrical equipments

میزان اغتشاشات در سیستم توزیع برق ناشی از لوازم خانگی و تجهیزات برق منزل

EN 153: Measuring energy consumption of electric mains operated household

اندازه گیری مصرف انرژی لوازم خانگی که عمدتا با برق کار میکنند.

EN 55014-1: Requirements for electromagnetic compatibility

EN 55014-2 Outlining requirements for household appliances electric tools and similar apparatus

الزامات برای سازگاری الکترومغناطیسی ، شامل الزامات خانگی و ابزارهای برقی و تجهیزات مشابه :

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61000-3-11

EN 61000-4-2 Electromagnetic compatibility

EN 61000-4-4 سازگاری الکترومغناطیس (بخش های مختلف) EN 61000-4-5

EN 61000-4-6

EN 61000-4-11

 

EN 50366: Household and similar electrical appliances electromagnetic field requirements

الزامات میدان الکترومغناطیسی برای اروپا – وسائل خانگی و لوازم برقی منزل